نظرسنجی مشتریان

مشتري گرامي:

چنانچه دقايقي از وقت خود را به پاسخگويي و تكميل اين فرم اختصاص دهيد موجب نهايت امتنان خواهدبود. بي ترديد نظرات شما باعث بهبود كيفيت ارائه خدمات ما و افزايش رضايتمندي شمامشتری محترم شرکت مه پویا خواهد بود.

كيفيت ارائه محصول مطابق توافق انجام شده
قيمت پيشنهادی و توافق شده
وضعيت كلي خدمات ارائه شده در مقايسه با رقبا
كيفيت¬ پيگيري خواسته هاي شما در خصوص رفع ايرادات و شکايات
مناسب بودن برخورد و نحوه ارتباط مسئولين شركت
سهولت دستيابي به مسئولين شركت
توان¬تخصصي¬شركت در برآوردن خواسته هاي شما
نحوه¬¬انجام¬تعهدات¬طبق¬برنامه¬زمانبندي¬
رعايت نکات ايمني توسط پرسنل اين شرکت
ارسال بموقع سفارشات